REGULAMIN HAPPY SCHOOL
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

1. Sprawy organizacyjne.

1. Szkoła Języków Obcych Happy School stawia sobie za cel doskonalenie metod pracy i wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klienta. Prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag dotyczących jakości pracy.

2. Rok szkolny obejmuje zazwyczaj 30 zajęć (przy zajęciach 1 raz w tygodniu) i jest podzielony na 2 semestry z uwzględnieniem przerw świątecznych zgodnie z kalendarzem Happy School.

3. Zajęcia odbywają się wg ustalonego harmonogramu osobiście pomiędzy uczniem a lektorem/szkołą. Czas trwania zajęć (30, 45, 60, 90 lub 120 minut) oraz ich częstotliwość są uzależnione od potrzeb ucznia oraz rodzaju kursu.

2. Obowiązki szkoły i prawa ucznia.

1. Obowiązkiem szkoły jest efektywne nauczanie języków obcych przez lektorów posiadających właściwe kwalifikacje i przygotowanie.

2. Lektor zobowiązany jest do punktualnego rozpoczynania lekcji, sprawdzania postępów w nauce ucznia, zadawania i sprawdzania zadań domowych oraz indywidualnej pomocy w nauce w przypadku wystąpienia trudności wynikających z realizowanego materiału.

3. Szkoła gwarantuje stały nadzór metodyczny nad procesem nauczania.

4. Szkoła zapewnia ochronę i poszanowanie godności ucznia podczas zajęć.

5. W przypadku odwołania zajęć przez szkołę/lektora, szkoła jest zobowiązana do przeprowadzenia ich w późniejszym terminie.

3. Obowiązki ucznia.

1. Rzetelna praca nad doskonaleniem umiejętności językowych, systematyczne uczęszczanie na zajęcia, przygotowywanie się do zajęć oraz odrabianie zadań domowych.

2. Zaliczanie testów semestralnych i końcowych (ustnych i pisemnych).

3. Warunkiem otrzymania certyfikatu z pozytywną oceną jest zaliczenie testów oraz systematyczne uczęszczanie na zajęcia.

4. Regulowanie opłat za naukę w terminach i kwotach ustalonych w cenniku i niniejszym regulaminie.

5. Wpłaty należy dokonywać przelewem na konto podane w cenniku lub gotówką podczas zajęć.

6. W przypadku odwołania zaplanowanych wcześniej zajęć, uczeń ma obowiązek niezwłocznie powiadomić lektora/szkołę o tej sytuacji. W przypadku odwołania zajęć przez ucznia, uczeń:

a) będzie zobowiązany do zapłaty 100 % należności za lekcję w przypadku nie powiadomienia lektora o zaistniałej zmianie lub powiadomienie do 1 godziny przed planowanym terminem lekcji, zajęcia takie będą uznane za odbyte;

b) będzie zobowiązany do zapłaty 50 % należności za lekcję w przypadku powiadomienia lektora od 1 do 3 godzin przed planowanym terminem lekcji, zajęcia takie będą uznane za odbyte;

c) nie będzie zobowiązany do zapłaty należności za lekcję, w przypadku powiadomienia lektora powyżej 3 godzin przed planowanym terminem lekcji. Zajęcia te uczeń będzie mógł odrobić w ciągu kolejnych 3 miesięcy w uzgodnionym z lektorem terminie.

7. W przypadku braku wpłaty szkoła ma prawo zawiesić współprace z uczniem do czasu uregulowania płatności.

4. Rezygnacja z nauki i okres wypowiedzenia.

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokre ś lony. Klient ma prawo do rezygnacji z nauki w ka ż dym czasie za jednomiesi ę cznym okresem wypowiedzenia skutkuj ą cym na koniec danego miesi ą ca.

2. Przed upływem dwóch tygodni od rozpoczęcia zajęć Klient ma prawo do rezygnacji z nauki bez okresu wypowiedzenia.

3. Rezygnacja z nauki winna zosta ć dokonana na pi ś mie lub zgłoszona emailem do biura (email: biuro@happyschool.co ).

4. W trakcie okresu wypowiedzenia Klient ma prawo do wykorzystania wszystkich zadeklarowanych i opłaconych spotkań z lektorem.

5. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach strony mogą uzgodnić inny okres wypowiedzenia umowy.