REGULAMIN ZAJĘĆ GRUPOWYCH

HAPPY SCHOOL

Wiemy, że zależy Ci na dobrym poznaniu języka obcego. Mamy ten sam cel, aby dobrze Cię go nauczyć. Ten regulamin ma na celu pomóc nam osiągnąć zamierzone cele.

1. Sprawy organizacyjne.

 1. Szkoła Języków Obcych Happy School stawia sobie za cel doskonalenie metod pracy i wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klienta. Prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag dotyczących jakości pracy.
 2. Rok szkolny obejmuje 30 lub 60 zajęć w zależności od kursu 1 lub 2 razy w tygodniu i jest podzielony na 2 semestry z uwzględnieniem przerw świątecznych zgodnie z kalendarzem Happy School. W przypadku mniejszej grupy rok szkolny może objąć mniejszą ilość zajęć i jest to ustalane indywidualnie z grupą.
 3. Zajęcia odbywają się wg harmonogramu. Czas trwania zajęć (30, 45, 60, 75 lub 90 minut) jest uzależniony od wieku uczniów oraz rodzaju kursu.
 4. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu prowadzenia zajęć stacjonarnych na online w trakcie trwania kursu w szczególnych przypadkach. W razie takiej zmiany pozostałe warunki nie zmieniają się.

2. Obowiązki szkoły i prawa ucznia.

 1. Obowiązkiem szkoły jest efektywne nauczanie języków obcych przez lektorów posiadających właściwe kwalifikacje i przygotowanie.
 2. Lektor zobowiązany jest do punktualnego rozpoczynania lekcji, sprawdzania postępów w nauce ucznia, zadawania i sprawdzania zadań domowych oraz indywidualnej pomocy w nauce w przypadku wystąpienia trudności wynikających z realizowanego materiału.
 3. Szkoła gwarantuje stały nadzór metodyczny nad procesem nauczania.
 4. Szkoła zapewnia bezpłatne konsultacje w przypadku trudności językowych w ramach realizowanego materiału.
 5. Szkoła zapewnia bezpieczeństwo, ochronę i poszanowanie godności ucznia podczas zajęć.
 6. W przypadku odwołania zajęć, szkoła jest zobowiązana do przeprowadzenia ich w późniejszym terminie.
 7. Szkoła zastrzega sobie prawo do łączenia grup o tym samym poziomie zaawansowania przy zbyt małej ilości uczniów w obu grupach, jednakże tak, aby nowo powstała grupa nie przekraczała 12 osób.
 8. Szkoła udziela zniżek osobom kontynuującym naukę, uczącym się więcej niż 1 języka w Happy School oraz najbliższym członkom rodziny wg obowiązującego cennika.

3. Obowiązki ucznia.

 1. Rzetelna praca nad doskonaleniem umiejętności językowych, systematyczne uczęszczanie na zajęcia, przygotowywanie się do zajęć oraz odrabianie zadań domowych.
 2. Zaliczanie testów semestralnych i końcowych (ustnych i pisemnych).
 3. Warunkiem otrzymania certyfikatu/dyplomu z pozytywną oceną jest zaliczenie testów oraz systematyczne uczęszczanie na zajęcia.
 4. Regulowanie opłat za naukę w terminach i kwotach ustalonych w cenniku. Raty nie stanowią opłat za lekcje języka w danym miesiącu.
 5. Wpłaty należy dokonywać przelewem na konto podane w cenniku lub gotówką podczas zajęć.
 6. Ceny zawarte w cenniku dotyczą grup 6-12 osobowych.
 7. W przypadku grup 4-5 osobowych, przewiduje się redukcje czasu zajęć lub podwyższenie należności za naukę o 50% po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z uczestnikami zajęć. Dla takich grup zajęcia prowadzone są 1 raz w tygodniu.
 8. Nieobecność ucznia nie zmienia kwoty opłat, ani nie zwalnia z regulowania rat.
 9. Do wpłat ratalnych dokonanych po terminie zostaną doliczone odsetki ustawowe.
 10. Po upływie terminu wpłaty powyżej dwóch tygodni, uczeń może zostać wyłączony z zajęć do czasu uregulowania płatności wraz z odsetkami, o których mowa w pkt. 3.9.

4. Rezygnacja z nauki i okres wypowiedzenia.

 1. Rezygnację z nauki w szkole należy zgłosić w formie pisemnej (listem lub e-mailem) z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który kończy się ostatniego dnia kolejnego miesiąca po dacie złożenia rezygnacji. Data złożenia pisma stanowi podstawę do obliczenia płatności za naukę.
 2. W przypadku rezygnacji do 2 tygodni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego zwracamy 100% należności.
 3. W przypadku rezygnacji do 3 tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego zwracamy 100% należności pomniejszonej o wartość wykorzystanych lekcji.
 4. W przypadku rezygnacji powyżej 3 tygodni nie zwracamy kosztów, a uczeń ma obowiązek:
  • złożyć pismo o rezygnacji z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia;
  • uiścić wszystkie dotychczasowe raty, włącznie z ratą w miesiącu, w którym zostało złożone pismo o rezygnacji;uiścić ratę za miesiąc kolejny (następujący po miesiącu, w którym złożono rezygnację)
  • uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia do końca tego miesiąca.