REGULAMIN ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH

HAPPY SCHOOL

Wiemy, że zależy Ci na dobrym poznaniu języka obcego. Mamy ten sam cel, aby dobrze Cię go nauczyć. Ten regulamin ma na celu pomóc nam osiągnąć zamierzone cele.

1. Sprawy organizacyjne.

 1. Szkoła Języków Obcych Happy School stawia sobie za cel doskonalenie metod pracy i wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klienta. Prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag dotyczących jakości pracy lektorowi uczącemu i do biura szkoły.
 2. Rok szkolny obejmuje zazwyczaj 30 zajęć (przy zajęciach 1 raz w tygodniu) i jest podzielony na 2 semestry z uwzględnieniem przerw świątecznych zgodnie z kalendarzem Happy School. 
 3. Zajęcia odbywają się wg ustalonego harmonogramu osobiście pomiędzy uczniem a lektorem/szkołą. Czas trwania zajęć (30, 45, 60, 90 lub 120 minut) oraz ich częstotliwość są uzależnione od potrzeb ucznia oraz rodzaju kursu.

2. Obowiązki szkoły i prawa ucznia.

 1. Obowiązkiem szkoły jest efektywne nauczanie języków obcych przez lektorów posiadających właściwe kwalifikacje i przygotowanie.
 2. Lektor zobowiązany jest do punktualnego rozpoczynania lekcji, sprawdzania postępów w nauce ucznia, zadawania i sprawdzania zadań domowych oraz indywidualnej pomocy w nauce w przypadku wystąpienia trudności wynikających z realizowanego materiału.
 3. Szkoła gwarantuje stały nadzór metodyczny nad procesem nauczania.
 4. Szkoła zapewnia ochronę i poszanowanie godności ucznia podczas zajęć.
 5. W przypadku odwołania zajęć przez szkołę lub lektora, szkoła jest zobowiązana do przeprowadzenia ich w późniejszym terminie ustalonym z uczniem.

3. Obowiązki ucznia.

 1. Uczeń zobowiązany jest do rzetelnej pracy nad doskonaleniem umiejętności językowych, systematycznego brania udziału w zajęciach, przygotowywania się do zajęć oraz odrabiania zadań domowych.
 2. Zaliczanie testów semestralnych i końcowych (ustnych i pisemnych).
 3. Warunkiem otrzymania certyfikatu/dyplomu z pozytywną oceną jest osiągnięcie kolejnego poziomu językowego w danym roku szkolnym oraz zaliczenie testów.
 4. Regulowanie opłat za naukę w terminach i kwotach ustalonych w cenniku i niniejszym regulaminie.
 5. Wpłaty należy dokonywać przelewem na konto podane w cenniku lub gotówką podczas zajęć.
 6. W przypadku odwołania zaplanowanych wcześniej zajęć, uczeń ma obowiązek niezwłocznie powiadomić lektora/szkołę o tej sytuacji. W przypadku odwołania zajęć przez ucznia, uczeń:
  • będzie zobowiązany do zapłaty 100% należności za lekcję w przypadku niepowiadomienia lektora o zaistniałej zmianie lub powiadomienie do 3 godziny przed planowanym terminem lekcji, zajęcia takie będą uznane za odbyte;
  • nie będzie zobowiązany do zapłaty należności za lekcję, w przypadku powiadomienia lektora powyżej 3 godzin przed planowanym terminem lekcji. Zajęcia te uczeń będzie mógł odrobić w ciągu kolejnych 3 miesięcy w uzgodnionym z lektorem terminie.
 7. W przypadku braku wpłaty szkoła ma prawo zawiesić współprace z uczniem do czasu uregulowania płatności.

4. Rezygnacja z nauki i okres wypowiedzenia.

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Klient ma prawo do rezygnacji z nauki w każdym czasie jednak nie później niż 3 godziny przed zaplanowaną kolejną lekcją.
 2. Rezygnacja z nauki winna zostać dokonana na piśmie lub zgłoszona e-mailem do biura na adres: biuro@happyschool.co.
 3. W trakcie okresu wypowiedzenia Klient ma prawo do wykorzystania wszystkich zadeklarowanych i opłaconych spotkań z lektorem, jeśli takie istnieją.